എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും

നാപ്കിൻ ഹോൾഡർ

വീട്> ടേബിൾവെയർ > നാപ്കിൻ ഹോൾഡർ